New York (Village, Le Poisson Rouge) 8:27:2009

Sean Bono