New York (Village, Le Poisson Rouge) 1:29:2009

Sean Bono