New York (Village, Le Poisson Rouge) 3:20:2009

Sean Bono