New York (Village, Le Poisson Rouge) 9:26:2008

Sean Bono